Politisko partiju un apvienību pirmvēlēšanu programmu vērtēšanas metodika

Ekonomistu apvienība 2010 pirms 13. Saeimas vēlēšanām izvērtēs partiju un politisko apvienību pirmsvēlēšanu programmas pēc to potenciālās ietekmes uz Latvijas ilgtermiņa attīstību.

Vērtēšanas metodisko vadību nodrošinās un galīgo vērtējumu sagatavos ekspertu grupa, kuras sastāvā ir apvienības biedri – ekonomisti Māris Avotiņš, Juris Cebulis, Andris Liepiņš, Elmārs Kehris un tieslietu eksperts Lauris Liepa.

Vērtētas tiks to politisko partiju programmas, kuras saskaņā ar augustā veiktajām vēlētāju aptaujām saņēmušas vairāk nekā 2% balsu.

Lai izvērtētu partiju programmas, tajās piedāvātie darbi un risinājumi tiks grupēti 5 galvenajās darbības jomās:

 1. Tautsaimniecība – Latvijas konkurētspēja Eiropas un pasaules tirgos, Latvijas rūpniecības konkurētspēja, enerģētikas stratēģija, infrastruktūra (ceļi, transports, ostas), uzņēmējdarbības vide, ārējā tirdzniecība
 2. Finanses – Makroekonomiskie rādītāji, valsts budžets un valdības ārējais parāds, nodokļu politika, ES fondu izmantošanas politika
 3. Valsts pārvalde – Tiesiskas valsts veidošana (normatīvie tiesību akti, tiesu sistēma, administratīvās tiesības, krimināltiesības un civiltiesības). Valsts pārvalde, reģionālā reforma, valsts drošība
 4. Veselība – Veselības aprūpe, vide, sociālie pakalpojumi, sociālā apdrošināšana, demogrāfija
 5. Izglītība – Izglītība, zinātne un pētniecība, darbaspēka pieejamība un kvalitāte

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Politisko partiju un apvienību programmas tiks skaitliski novērtētas atsevišķi par katru no 5 darbības jomām. Turklāt, par katru darbības jomu partijas programma saņem vērtējumu divās kategorijās:

 • Programmas “ilgtspēja” –  t.i., atbilstība Latvijas ilgtspējīgas attīstības vajadzībām.
 • Programmas “saturība” – t.i., piedāvāto risinājumu detalizācijas pakāpe, realizācijas iespējamība un atbilstība kopējām partijas programmas nostādnēm.

Tiks lietotas sekojošas vērtēšanas skalas:

Programmas ILGTSPĒJA, t.i. spēja nodrošināt Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības līdzsvarotu attīstību ilgtermiņā:

 • Attiecīgajā darbības jomā piedāvātie risinājumi pilnībā atbilst ilgtspējīgas attīstības modelim, t.i., nodrošina Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības līdzsvarotu attīstību ilgtermiņā. Piedāvāti jauni ilgtspējīgi risinājumi. – 100%
 • Pamatā atbilst… Piedāvātas aktivitātes/reformas, kas reāli jau tiek īstenotas. Atkārtoti iepriekš izteikti solījumi. – 80%
 • Daļēji atbilst… Varētu veicināt attīstību, taču par to nav iespējams pārliecināties. – 60%
 • Neveicina Latvijas attīstības ilgtspēju – 40%
 • Ir pretrunā ar ilgtspējīgas attīstības modeli – no 0 līdz 20%

Par izvairīšanos no aktuālām problēmām, kuras ir nepopulāras vēlētāju vai partijas sponsoru vidū, vērtējumu var samazināt.

Programmas SATURĪBA, t.i., piedāvāto risinājumu detalizācijas pakāpe, realizācijas iespējamība un atbilstība kopējām partijas programmas nostādnēm:

 • Risinājums ir praktiski realizējams un atbilst kopējām programmas nostādnēm – 100%
 • Risinājums ir realizējams, taču ir pretrunā ar programmas nostādnēm citos jautājumos – 80%
 • Risinājums varbūt ir iespējams, taču programma nedod pietiekamu skaidrojumu, kā tiks īstenots – 60%
 • Nav piedāvāts risinājums – 40%
 • Piedāvātais risinājums situāciju nevis labos, bet pasliktinās –  no 0 līdz 20%.

Par populāriem, vēlētājus pievilinošiem solījumiem, kuriem nav paredzēts finansiāls segums, vērtējumu var samazināt.

VĒRTĒŠANAS PROCEDŪRA

 Vērtēšanā tiks izmantotas publiski pieejamās partiju programmas:

 • CVK iesniegtā partijas 4000 zīmju programma un tajā norādītās saites uz citiem resursiem
 • Partijas mājaslapā publicētā programma (ja ir)

Ekspertu grupa apspriedīs partiju programmas un dos par tām vērtējumu atbilstoši augstāk minētajiem kritērijiem – gan skaitliskā izteiksmē, gan arī vērtējuma pamatojumu un skaidrojumu.